Product Management & Product Manager

Product Management είναι η επιχειρηματική διαδικασία που ασχολείται με τον σχεδιασμό, την πρόβλεψη, την παραγωγή και το marketing του προϊόντος μίας επιχείρησης σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του και Product Manager είναι το στέλεχος που αναλαμβάνει τον ρόλο για την επιτυχή ολοκλήρωση της.

Ως διαδικασία το Product Management γεννήθηκε μέσα από τον ρόλο του Brand Management. Ο τελευταίος χρονικά προσδιορίζεται ότι πρωτοεμφανίστηκε το 1931, όταν ο Neil McElroy, ως ο νέος τότε διευθυντής διαφημίσεων της Procter & Gamble, πρότεινε την ιδέα του «Brand Man», του στελέχους που θα επικεντρωνόταν στο προϊόν και στην ιδέα της προιοντικής ιδιοκτησίας ή αλλιώς product ownership.

Σταδιακά και μέσω της ανάπτυξης και μετεξέλιξης των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών δομών και λειτουργιών δημιουργήθηκε κενό στους ρόλους που έπρεπε να γεφυρωθούν μεταξύ της παραγωγής, της τεχνολογίας, των πωλήσεων και του marketing.

Παραδείγματα πολλά που ανέδειξαν το κενό αυτό, όπως η ραγδαία ανάπτυξη και επέκταση επιχειρήσεων που αντιμετώπισαν σημαντικές προκλήσεις στα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων τους, τα στελέχη που ασχολούνται με την εφαρμογή της τεχνολογίας στο προϊόν και δεν έχουν άμεση πρόσβαση στους καταναλωτές και στις ανησυχίες τους ή δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος να εργαστούν μαζί με το τμήμα marketing και πωλήσεων για την αύξηση των εσόδων κλπ.

Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη σύγκλισης των επιμέρους οργανωτικών λειτουργιών και ρόλων μέσα από τον ρόλο του Product Manager, μίας ηγετικής θέσης που ουσιαστικά διασταυρώνει την επιχειρηματική, την καταναλωτική εμπειρία και την τεχνολογία. Αλλιώς και περιεκτικά, ο CEO του προϊόντος/προϊόντων μίας επιχείρησης.

Ο Martin Cagan περιγράφει την εργασία του Product Manager ως του στελέχους που «ανακαλύπτει το προϊόν που έχει αξία, είναι εύχρηστο και εφικτό» και στις δεξιότητες του είναι να ενσωματώνει ανθρώπους, δεδομένα, διαδικασίες και επιχειρηματικά συστήματα.

Ανάλογα με το μέγεθος και το ιστορικό μίας επιχείρησης, το Product Management  μπορεί να λειτουργήσει είτε μέσω ενός ρόλου, ενός Product Manager, είτε μερικές φορές ο ρόλος του ενός μοιράζεται μέσω συμμετοχικών ρόλων, όπως του Product Development, Product Design και Product Marketing. Σε κάθε οργανωτική επιλογή ο στόχος είναι κοινός και αφορά στην αποτελεσματική γεφύρωση της διαφορετικής εμπειρίας, γνώσης και εξειδίκευσης, κυρίως μεταξύ των παραγωγικών προσανατολισμένων ομάδων και των εμπορικά προσανατολισμένων ομάδων.

Για παράδειγμα ο Product Manager πρέπει να μεταφράζει τις παραγωγικές δυνατότητες ή τους περιορισμούς του τελικού προϊόντος στο τμήμα Marketing και Πωλήσεων ή αντίστροφα τη στοχοποίηση των πωλήσεων στο τμήμα ποιοτικών και τεχνικών προδιαγραφών προϊόντος κ.α.

Σήμερα οι ρόλοι αυτοί υποστηρίζονται στην επιχειρηματική οργάνωση και λειτουργία μονάδων μεταποίησης και υπηρεσιών, ενώ ενδυναμώνονται στις περιπτώσεις έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και καινοτομίας.

Πανεπιστήμια όπως το Harvard Business School, Cornell University και Northwestern University έχουν ενσωματώσει εκπαιδευτικά προγράμματα Product Management, για την κάλυψη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης της αγοράς για στελέχη.

Ένα στέλεχος στον ρόλο του Product Manager πρέπει να είναι εφοδιασμένος τουλάχιστον με τις παρακάτω ικανότητες;

 

Στρατηγικής και πιο συγκεκριμένα:

  • Κατανόησης, αφομοίωσης και ταύτισης με τους στρατηγικούς στόχους και τις κατευθύνσεις της επιχείρησης.
  • Διοχέτευσης των ενεργειών προς την ευθυγράμμιση με τους στόχους.
  • Ανάπτυξης στρατηγικής, όταν κρίνεται απαραίτητο, σε επίπεδο προϊόντος και επιχείρησης.

 

Προτεραιοτήτων:

  • Αναγνώρισης και διαχωρισμού των προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους
  • Καθορισμού και ιεράρχησης για την επιτυχή υλοποίηση τους.

 

Πειθούς:

  • Απόκτησης εμπιστοσύνης με σκληρή δουλειά και στοιχεία.
  • Καθαρής σκέψης.
  • Ικανότητας μετάδοσης οδηγιών και γνώσεων.

 

Ανάλυσης:

Από τις σημαντικότερες ικανότητες ενός Product Manager είναι να μπορεί να συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το έργο του, να τις αναλύει και να τις αξιολογεί. Οι πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν μόνο στατιστικά δεδομένα της επιχείρησης, αλλά και συνεντεύξεις, ιστοσελίδες, social media ανταγωνιστών και της αγοράς.

 

Εγρήγορσης:

Ο Product Manager καλείται να δράση και με ρίσκο. Ανεξάρτητα των δεδομένων και της σκληρής δουλειάς υπάρχει πάντα ο παράγοντας της αβεβαιότητας και του ρίσκου που θα καλεστεί να αναλάβει. Συνεπώς, οφείλει να είναι συνεχώς σε επαγρύπνηση και έτοιμος να ενεργήσει σε νέα δεδομένα, αλλαγές, επιρροές, μεταβολές στη συνήθη διαδικασία.

Οι παραπάνω ικανότητες συναντιόνται και είναι ιδιαίτερα σημαντικές και βασικές για ένα μεγάλο εύρος στελεχιακού δυναμικού.

Συμπληρωματικά και εξίσου σημαντικές όμως είναι η πρόθεση και η διάθεση του Product Manager να εκτελέσει τους στόχους του εντός χρόνου, με τις πηγές που διαθέτει και εντός των υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων που του παρέχονται.

Το cross-functional leadership ή αλλιώς η διασταύρωση διοικητικών λειτουργιών διαμορφώνει και διαφοροποιεί τον Product Manager από το υπόλοιπο Στελεχιακό Δυναμικό μίας επιχείρησης, καθώς οι απαιτήσεις χαρακτηρίζονται από συνθετότητα και πολυπλοκότητα.

Write a Comment