Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατείας (Customer Relationship Management – CRM)

Ένα σύστημα CRM επιτελεί  την ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής στρατηγικής, της κουλτούρας και των πληροφοριών πελατών με τη χρήση τεχνολογίας πληροφορικής κατά τρόπο ώστε οι αλληλεπιδράσεις επιχείρησης – πελάτη, να λειτουργούν προς όφελος και των δύο μερών. Read more