ΕΣΠΑ 2014 – 2020: Τα 4 νέα επενδυτικά προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σας

favicon

Όπως θα έγινε ήδη γνωστό σε πολλούς, πρόσφατα έχουν προκηρυχθεί νέα προγράμματα επιδότησης επενδυτικών σχεδίων, στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα προγράμματα αυτά αφορούν Ανέργους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε κλάδους της Μεταποίησης και των Υπηρεσιών, Ελεύθερους Επιχειρηματίες που επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους, Επαγγελματίες του Τουριστικού Τομέα, που σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν το επίπεδο των παρεχομένων Υπηρεσιών και Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις που επιδιώκουν να εισέλθουν σε Νέες Αγορές και τις Νέες Τεχνολογίες.

Οι επιδοτήσεις περιλαμβάνουν τη στήριξη της εισόδου στην Αγορά, Νέων Επιχειρηματιών και της λειτουργίας παλαιών Επαγγελματιών-Επιχειρηματιών, μέσα από την ενίσχυση της ρευστότητας, καλύπτοντας λειτουργικές δαπάνες. Παράλληλα ενισχύονται επενδύσεις σε πάγιο και άϋλο εξοπλισμό, που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση Επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται.

Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, την προμήθεια παραγωγικού και λειτουργικού εξοπλισμού, τις ΤΠΕ, τη διαφήμιση-προώθηση, την πιστοποίηση λειτουργικών διαδικασιών και την επιστημονική μελέτη και οργάνωση.

Το δίκτυο BIZEXPERTS διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να υποστηρίξει κάθε επενδυτικό σχέδιό σας. Τα μέλη του διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού επενδύσεων και επιδοτήσεων, με σημαντικά ποσοστά επιτυχίας.

Σας υποσχόμαστε να εργαστούμε εντατικά και δυναμικά στον σχεδιασμό της επενδυτικής σας πρότασης, ώστε να δομήσετε μία αξιόλογη και αξιόπιστη παρουσία και να επιτύχετε θετικά αποτελέσματα.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει:

 • Άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ για να ξεκινήσουν επαγγελματική δραστηριότητα
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ που ήδη δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως αυτοαπασχολούμενοι

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:

Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού, μεσίτη κ.α.

Επίσης, εντάσσονται επαγγέλματα της Μεταποίησης, όπως έπιπλα, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, οχήματα και εξαρτήματά τους, μεταλλικές κατασκευές, παραγωγή δομικών υλικών (πλακιδίων, κεραμικά υλικά, κατεργασία γυαλιού, εκτυπώσεις και συναφείς εργασίες, επεξεργασία ξύλου)

Στις υπηρεσίες, επιδοτούνται : η ανακύκλωση, η επεξεργασία νερού και απορριμμάτων, οι κτιριακές κατασκευές, η συντήρηση και επισκευή οχημάτων, η μεταφορά, διακίνηση και αποθήκευση εμπορευμάτων, η παραγωγή λογισμικού και προγραμμάτων για Η/Υ κ.ά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

 • ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της νέας θέσης εργασίας),
 • το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, παροχές τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),
 • τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.),
 • οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
 • το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),
 • ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),
 • οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,
 • οι αμοιβές τρίτων.

Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων είναι οι 20.000 € ατομικό εισόδημα και 35.000 € οικογενειακό εισόδημα, για το φορολ. Έτος 2015 (εισόδημα του 2015).

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

• είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης

ή
• ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων είναι οι 20.000 € ατομικό εισόδημα και 35.000 € οικογενειακό εισόδημα, για το φορολ. Έτος 2015 (εισόδημα του 2015).

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:

 • Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος (επισημαίνεται η μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης)
  • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα).
  • Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
  • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ):

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων (επεξεργασία και μεταποίηση αγροτικής παραγωγής-ζαχαροπλαστική-σοκολατοποιία-αρτοποιία-έτοιμα γεύματα-παιδικές τροφές-μεταλλικά νερά-ζυθοποιία-αλκοολούχα ποτά-έρευνα τροφίμων)
 • Ενέργεια (ερευνητικές δράσεις-παροχή ηλ. ρεύματος)
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (κλωστοϋφαντουργία-ένδυση-δέρματα-ξυλουργία-χαρτοποιία-εκτυπώσεις-χημικές ουσίες-φαρμακευτικά προϊόντα-ελαστικά & πλαστικά προϊόντα-μη μεταλλικά προϊόντα-μέταλλα & μεταλλικά προϊόντα-ηλεκτρικά προϊόντα-ηλεκτρονικά προϊόντα-Η/Υ-ηλεκτρολογικός εξοπλισμός-μηχανήματα, ρυμουλκούμενα και μη-έπιπλα-κινηματογραφικές τέχνες-ραδιοφωνικές εκπομπές- εκπαίδευση-καλλιτεχνία-Τέχνες-Βιβλιοθήκες-Μουσεία-)
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα (χερσαίες, πλωτές, εναέριες μεταφορές-αποθήκευση)
 • Περιβάλλον (έρευνα, Τεχνικές Μελέτες Μηχανικών- συλλογή και επεξεργασία απορριμμάτων- συλλογή και επεξεργασία νερού)
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (ηλ.εκδοτικές δραστηριότητες-λογισμικό-Τηλεπικοινωνίες-προγραμματισμός Η/Υ-έρευνα-
 • Υγεία – Φάρμακα (έρευνα-Ιατρικά επαγγέλματα-Νοσοκόμες-Φυσιοθεραπευτές-Χειροπράκτες-Μασέρ-Νοσοκομειακή φροντίδα-)
 • Υλικά – Κατασκευές (εξορύξεις ορυκτών που χρησιμοποιούνται στα δομικά έργα, κτιριακές κατασκευές-έργα Πολ.Μηχανικού-Αρχιτέκτονες-Μηχανικοί-έρευνα)

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 60.000,00€.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας Προδημοσίευσης, θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

 • ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της ΕΜΕ),
 • το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),
 • τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.),
 • οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
 • το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ),
 • ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),
 • οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,
 • οι αμοιβές τρίτων.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015, απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000 € και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 40% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, (ή σε 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 3. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 5. Προβολή – Προώθηση
 6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 7. Μεταφορικά μέσα
 8. Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου
 9. Μελέτες / έρευνες αγοράς
 10. Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
 • Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα VI) και
 • Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Επιδοτούνται με ποσό 15.000€ έως 200.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €).

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Άϋλες Δαπάνες
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

Write a Comment