Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου

favicon

Ο Ποιοτικός Έλεγχος αποτελεί ουσιαστικό μέρος των δραστηριοτήτων ελέγχου της απόδοσης μίας επιχείρησης. Η απόδοση αυτή πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς, ώστε να ικονοποιούνται οι απαιτήσεις του πελάτη, αλλά και να βελτιστοποιείται η κερδοφορία της επιχείρησης.

Ο Ποιοτικός ‘Ελεγχος αποτελεί ένα ουσιαστικό μέρος του συνόλου των δραστηριοτήτων ελέγου της απόδοσης μίας επιχείρησης. Η απόδοση αυτή πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται έτσι ώστε τα προϊόντα της επιχείρησης να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες του πελάτη. Η βελτίωση της απόδοσης ξεκινά από τη γνώση των σημείων που υστερεί η επιχείρηση και τη διορθωτική επέμβαση στα σημεία αυτά. ‘Ενα σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου αποτελεί, λοιπόν, το εργαλείο με το οποίο η επιχείρηση θα γνωρίσει τα σημεία υστέρησης και ταυτοχρόνως τα σημεία στα οποία θα πρέπει να γίνουν οι διορθώσεις και οι βελτιώσεις.

‘Ενα Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου αποτελείται από όλες τις ενέργειες και τα μέσα που στόχο έχουν την έρευνα, συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία όλων εκείνων των στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας που καθρεφτίζουν την ποιότητα του προϊόντος που παράγεται, πάντοτε σε συνάρτηση με κριτήρια που η ίδια η επιχείρηση έχει ορίσει.

Ο Ποιοτικός ‘Ελεγχος μπορεί να παρασταθεί σχηματικώς ως ένα σύστημα επεξεργασίας στοιχείων, όπου τα στοιχεία (Εισροές) εισέρχονται μέσω των διαφόρων αισθητήρων και των μετρήσεων διά χειρός και αφού γίνει η επεξεργασία τους, μέσω στατιστικών μεθόδων, εξέρχονται (Εκροές) με τη μορφή αριθμών, πινάκων και διαγραμμάτων. Η ερμηνεία των Εκροών και η αποκάλυψη των τάσεων που αυτές υποδηλώνουν, βοηθούν την επιχείρηση να διαγνώσει τα προβληματικά σημεία της παραγωγικής διαδικασίας, τα σκάρτα υλικά και προϊόντα.

Οι εισροές του Συστήματος Ποιοτικού Ελέγχου αναφέρονται  (α) στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος, οι οποίες προσδιορίζονται κατά τη σχεδίασή του και (β) στην ικανότητα της παραγωγικής διαδικασίας να ικανοποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές.

Οι εκροές του Συστήματος Ποιοτικού Ελέγχου είναι οι πληροφορίες που παρέχει:

(α) για την αποδοχή ή απόρριψη παρτίδων πρώτων υλών, εξαρτημάτων ή ημικατεργασμένων προϊόντων σε διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας και

(β) για τη συνέχιση ή διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας, με βάση την ποιότητα διαδοχικών αντιπροσωπευτικών δειγμάτων προϊόντων.

Οι αποφάσεις οι σχετικές με τον τρόπο λειτουργίας του Συστήματος Ποιοτικού Ελέγχου έχουν σχέση με το:

       – ποια χαρακτηριστικά του προϊόντος θα ελέγχονται,

       – πως θα διεξάγεται ο έλεγχος,

       – πότε θα γίνεται ο έλεγχος

       – που θα γίνεται ο έλεγχος.

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα αποτελούν την Πολιτική Ποιοτικού Ελέγχου της επιχείρησης.

Τέλος, το κριτήριο απόδοσης είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους εξασφάλισης επιθυμητής ποιότητας.

Μία σχηματική παράσταση ενός τέτοιου συστήματος Ποιοτικού Ελέγχου παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ1

Στα Χρήσιμα Link των BizExperts.gr στην επιλογή Case Studies μπορείτε να βρείτε την ανάπτυξη και εφαρμογή του ποιοτικού ελέγχου σε μία επιχείρηση.

Σκοπός της μελέτης

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, διαμορφώθηκε μία νέα διαδικασία ελέγχου των παρτίδων παραλαβής λαμαρίνας με βασικό κριτήριο τα ποσοστά ελαττωματικών παρτίδων. Επίσης, αναλύθηκε ο υφιστάμενος τρόπος ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας του μηχανουργείου και για συγκεκριμένη μηχανή όπου εκτελείται σειρά κοινών εργασιών για διαφορετικά προϊόντα εφαρμόσθηκε ο έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας της με βάση τις στατιστικές μεθόδους.

Έγιναν μετρήσεις, για χρονικό διάστημα 4 μηνών και  συγκεντρώθηκαν στοιχεία για παρτίδες λαμαρίνας που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των βάσεων των Η/Ζ, των καλυμμάτων τους και των δεξαμενών καυσίμου των κινητήρων που είναι συνδεδεμένοι με τα Η/Ζ.

Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια εφαρμογής των στατιστικών μεθόδων στον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας του τόρνου όπου γίνεται ανακατασκευή αξόνων και πλατώ για τους μεταχειρισμένους κινητήρες που προμηθεύεται η επιχείρηση. Αναλυτικότερα μελετήθηκε η αξονική διάμετρος των επιδιορθωμένων εκκεντροφόρων, που αποτελεί το κρίσιμο χαρακτηριστικό ποιότητας για την σωστή λειτουργία του κινητήρα. Επιλέχθηκαν τα κατάλληλα διαγράμματα ελέγχου της μέσης τιμής και διασποράς του χαρακτηριστικού ποιότητας, και εξετάστηκε η λειτουργία τους για δεδομένα μετρήσεων που συλλέχθηκαν το τελευταίο διάστημα. Η παραγωγική διαδικασία του τόρνου αξιολογήθηκε με βάση αυτά τα διαγράμματα που σχεδιάστηκαν.

Ανάγκες της Επιχείρησης & Ποιότητα

Η επιχείρηση ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Α.Β.Ε.Ε. παράγει Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) και INVERTERS για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και την μετατροπή της τάσης του, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται σε οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η επιχείρηση παράγει επίσης πίνακες αυτοματισμών οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα Η/Ζ και INVERTERS που παράγει η ίδια αλλά και σε συστήματα αυτοματισμών άλλων κατασκευαστών. Τέλος, η επιχείρηση παράγει αντλίες αγροτικής χρήσης, οι οποίες τοποθετούνται σε αρδευτικά συγκροτήματα. Η ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Α.Β.Ε.Ε. εμπορεύεται αντίστοιχα προϊόντα στις κατηγορίες όπου δεν μπορεί να κατασκευάσει η ίδια.

Η επιχείρηση διαθέτει πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό παραγωγής καθώς επίσης και ένα άρτια εξοπλισμένο δίκτυο διανομής. Ας σημειωθεί ότι το εργοστάσιο παραγωγής βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή του Πολυκάστρου (Κιλκίς) και διατηρεί κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, από όπου πραγματοποιεί ένα μεγάλο τμήμα των πωλήσεών της. Παράλληλα διαθέτει και χώρο όπου υπάρχει τμήμα επισκευών των προϊόντων της. Τέλος διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που πρέπει να τηρεί ένα πιστοποιημένο κέντρο ανακατασκευής και συναρμολόγηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία βρίσκεται σε φάση απόκτησης Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2000.

Βασικά παραγόμενα προϊόντα

Η επιχείρηση παράγει τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) και INVERTERS σε έξι (6) τύπους, ανάλογα με την ισχύ του ρεύματος που παράγουν (από 3 KVA έως και 500 KVA) και σε συχνότητες των 50 και 60 Hz. Τα προϊόντα αυτά πωλούνται στην Ελληνική αγορά (για παραγωγή ρεύματος σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, συγκροτήματα άντλησης νερού, νοσοκομεία, εργοστάσια, κτίρια γραφείων κλπ). Παράλληλα παράγονται αντλίες μικρού και μεσαίου μανομετρικού ύψους (1-3 μ), οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως στην άντληση νερού για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων. Τέλος, παράγονται πίνακες αυτομάτου ελέγχου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε συστήματα παροχής και ρύθμισης ηλεκτρικής ισχύος (σε συστήματα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, σε εργοστάσια και μεγάλα κτίρια).

Παραγωγική διαδικασία

Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες είναι οι λαμαρίνες, οι σιδηροδοκοί  και οι σιδηροσωλήνες και άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στην ανακατασκευή και κατασκευή των πινάκων αυτοματισμού, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και γεωργικών μηχανημάτων (πετροβάμβακας, μονωτικά υλικά, μεταλλικά εξαρτήματα, χρώματα βαφής, καλώδια κλπ).

Παράλληλα, αποκτούνται έτοιμα ενδιάμεσα προϊόντα και υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή γεννητριών και Η/Ζ, είτε άμεσα είτε μετά από σχετική επεξεργασία συναρμολόγησης ή επιδιόρθωσης. Τέτοια υλικά είναι μεταχειρισμένοι κινητήρες Diesel και εξαρτήματά τους, γεννήτριες μικρής ισχύος, αντικραδασμικές βάσεις κ.λ.π

Στο διάγραμμα που ακολουθεί δίνονται αναλυτικά τα υλικά που προμηθεύεται η εταιρία.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ2

Απαιτήσεις ποιότητας

Η μεγάλη πλειονότητα του κύκλου εργασιών της ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΑΒΕΕ προέρχεται από την πώληση Η/Ζ μικρής και μεγάλης ηλεκτρικής ισχύος. Η επιχείρηση προμηθεύει Η/Ζ μικρής ηλ. Ισχύος (έως 60 KVa) σε Έλληνες αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για κάλυψη στιγμιαίων αναγκών ηλεκτροδότησης, στη διάρκεια της άντλησης νερού για πότισμα και της παραγωγικής διαδικασίας τους αντίστοιχα. Παράλληλα προμηθεύει Η/Ζ μεγάλης ηλ. Ισχύος (100 – 500 KVa) σε μεγάλες επιχειρήσεις και σε Οργανισμούς (Ελληνικούς και Διεθνείς), τα οποία χρησιμοποιούνται για κάλυψη μόνιμων αναγκών ηλεκτροδότησης μεγάλων εγκαταστάσεων (νοσοκομεία, στρατόπεδα, οικισμούς, κτίρια γραφείων κ.λ.π).

Οι πελάτες της δεύτερης κατηγορίας πραγματοποιούν τις αγορές τους μέσα από διαδικασίες διεθνών διαγωνισμών, κατά τις οποίες οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να καλύψουν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας  σε συνδυασμό με ανταγωνιστικές τιμές των προϊόντων τους.

Η σημαντικότερη παράμετρος για βέλτιστη ποιότητα τελικού προϊόντος είναι η ποιότητα των πρώτων υλών. Στην περίπτωση της ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΑΒΕΕ η κυριότερη απαίτηση είναι για ανθεκτική κατασκευή και στήριξη των κινητήρων DIESEL στο πλαίσιο του Η/Ζ.

Κρίσιμο σημείο για την αποδοτική λειτουργία των Η/Ζ είναι η σωστή ρύθμιση και λειτουργία των κινητήρων που παρέχουν την κίνηση στις γεννήτριες και στις αντλίες. Συνεπώς, δεύτερη σημαντική παράμετρος για βέλτιστη ποιότητα αποτελεί η καλή επαναδιαμόρφωση των αξόνων του κινητήρα (εκκεντροφόροι, στροφαλοφόροι), δεδομένου του μεγάλου ποσοστού μεταχειρισμένων κινητήρων που τοποθετούνται στα Η/Ζ , μετά βέβαια από ριζική επιδιόρθωση.

Η ανάγκη για την εφαρμογή του Ποιοτικού Ελέγχου έχει και μία πιο άμεση οικονομική πλευρά. Αυτή είναι η δυνατότητα της επιχείρησης να ελέγχει την παραγωγική της διαδικασία, ως προς το βέλτιστο ρυθμό της, παρακολουθώντας συνεχώς τα αποτελέσματά της που δεν είναι άλλα από τα σκάρτα προϊόντα. Η οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης εξαιτίας σκάρτων προϊόντων, τα οποία απορρίπτονται και λόγω βλαβών, οι οποίες θα μπορούσαν να προβλεφθούν, είναι σημαντικότατη.

Ο εντονότατος ανταγωνισμός πιέζει τις τιμές προς χαμηλότερα επίπεδα, αναγκάζοντας την επιχείρηση να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στη μείωση των τιμών της, μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής της. Έτσι, το κύριο βάρος στην εφαρμογή του Ποιοτικού Ελέγχου θα ριχθεί στην παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο τη μείωση τους κόστους ελαττωματικών προϊόντων και του κόστους λόγω απρόβλεπτων βλαβών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μεθοδολογία

Ο Ποιοτικός ‘Ελεγχος εφαρμόζεται σε μία Βιομηχανική μονάδα με τις μορφές Ελέγχου Ποιότητας Παραδοχής και Προληπτικού Ελέγχου Ποιότητας Παραγωγικής Διαδικασίας. Η πρώτη μορφή αποτελεί διαδικασία η οποία όταν εφαρμόζεται σε σειρά παρτίδων του προϊόντος ή του υλικού δίδει την πιθανότητα αποδοχής ή απορρίψεως μερίδων με δεδομένη στάθμη ποιότητας. Δηλαδή ο ‘Ελεγχος Ποιότητας Παραδοχής αποδέχεται ή απορρίπτει μερίδες προϊόντων, υλικών ή πρώτων υλών. Ο Προληπτικός ‘Ελεγχος Ποιότητας Παραγωγικής Διαδικασίας ελέγχει τα αποτελέσματα της παραγωγικής διαδικασίας ως προς την ποιότητα του προϊόντος, είτε ενδιαμέσου είτε τελικού.

Η ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ θα εφαρμόζει τον Ποιοτικό ‘Ελεγχο και στις δύο του μορφές. Το πρώτο βήμα εφαρμογής του Ποιοτικού Ελέγχου είναι η δημιουργία φακέλου με τα πλήρη μετρούμενα μεγέθη. Η καταγραφή των μεγεθών αφορά τόσο τα ίδια τα προϊόντα όσο και τις διαδικασίες παραγωγής. Τα μεγέθη αυτά καθορίζονται από την ίδια την επιχείρηση, αναλόγως των αναγκών της.

Στη συνέχεια θα γίνει η επιλογή του δειγματοληπτικού σχεδίου ή  σχήματος. Αυτό δίδει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να γνωρίζει αμέσως τι θα μετρά και ποια θα είναι τα όρια αποδοχής και απόρριψης. Το δειγματοληπτικό σχέδιο θα επιλεχθεί αναλόγως της επιθυμίας της επιχείρησης να κινηθεί προς μία μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην πληροφόρησή της για την πηγή του μετρούμενου προϊόντος ή προς μία οικονομικότερη μέθοδο Ποιοτικού Ελέγχου.

Η καταγραφή των στοιχείων γίνεται σε ειδικά φύλλα μετρήσεων. Τα φύλλα αυτά ονομάζονται Φύλλα Ελέγχου. Σε αυτά καταγράφεται το συγκεκριμένο προϊόν, το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας στο οποίο αυτό βρίσκεται, καθώς και το χαρακτηριστικό το οποίο θα μετρηθεί σε αυτό το στάδιο. Σε αυτά τα  Φύλλα θα καταχωρούνται, στη συνέχεια, οι μετρήσεις που θα γίνονται κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

Μετρούμενα Μεγέθη 

Το χαρακτηριστικό ποιότητας το οποίο θα ελέγχεται για την αποδοχή ή απόρριψη μιας παρτίδας παραλαβής είναι το βάρος της λαμαρίνας. Αυτή έρχεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σε μορφή ορθογώνιων ελασμάτων με διάσταση 2 Χ 4 μ. Κάθε παρτίδα αποτελείται από 24 τέτοια ελάσματα. Το βάρος της λαμαρίνας, μαζί με το πάχος, αποτελούν τους κατεξοχήν καλύτερους δείκτες για την αντοχή του υλικού σε δυναμικές καταπονήσεις. Την ίδια στιγμή, όμως, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται λαμαρίνα πολύ μεγάλου βάρους γιατί αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες στο συνολικό βάρος αλλά και κόστος ενός Η/Ζ.

Κατά τις προκαταρκτικές μετρήσεις υπολογίστηκε ότι μία απόκλιση, προς τα κάτω, στο βάρος ενός ελάσματος λαμαρίνας κατά 5 % σημαίνει μη ικανοποιητικό πάχος και συνεπώς μη ικανοποιητική αντοχή του υλικού. Αυτό οδηγεί στην απόρριψη όλου του ελάσματος, στην περίπτωση δε που αυτό παρατηρηθεί σε αρκετά ελάσματα μίας παρτίδας θα πρέπει να αποριφθεί όλη η παρτίδα.

Ο Ποιοτικός ‘Ελεγχος Παραγωγικής Διαδικασίας θα εκτελείται στον Τόρνο όπου θα γίνεται επαναδιαμόρφωση και βελτίωση των εκκεντροφόρων αξόνων των μεταχειρισμένων κινητήρων. Με τον έλεγχο αυτό θα παρακολουθούνται τα αποτελέσματα της παραγωγικής διαδικασίας και με την ανάλυσή τους θα εξάγονται συμπεράσματα για την κατάσταση της διαδικασίας.

Οι μετρήσεις θα διεξάγονται σε καθημερινή βάση με διαφορετική συχνότητα, αναλόγως του δειγματοληπτικού σχεδίου που θα ακολουθηθεί.

Δειγματοληπτικά σχέδια

Ο Ποιοτικός ‘Ελεγχος Αποδοχής έχει σαν στόχο την κατασκευή κατάλληλων Δειγματοληπτικών Σχεδίων για την αποδοχή ή την απόρριψη κάποιας παρτίδας προϊόντος. Αυτά τα σχέδια, στην ουσία, ποσοτικοποιούν τα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο Ποιοτικός ‘Ελεγχος. ‘Ετσι ένα Δειγματοληπτικό Σχέδιο περιλαμβάνει συνήθως τον αριθμό του δείγματος (μέγεθος) και τον τρόπο απόρριψης ή αποδοχής (κριτήριο), όπως επίσης και την πολλαπλότητα του δείγματος.

‘Ενα Δειγματοληπτικό Σχέδιο οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχει μερικούς στόχους βελτιστοποίησης. Θα πρέπει να προστατεύει τον παραγωγό από τον κίνδυνο απόρριψης κάποιας παρτίδας του προϊόντος του, η οποία είναι αρκετά ικανοποιητική από πλευράς ποιότητας. ‘Ενα υπερβολικά αυστηρό Σχέδιο δειγματοληψίας που απορρίπτει πολλές ικανοποιητικές παρτίδες, αυξάνει την τιμή του προϊόντος, αφού ο παραγωγός μετακυλείει το κόστος απόρριψης στον καταναλωτή.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να προστατεύεται από την περίπτωση αποδοχής μίας ελαττωματικής παρτίδας. Το Σχέδιο θα πρέπει να μην είναι ελλαστικό, επιβαρύνοντας τον καταναλωτή με το κόστος ελαττωματικών προϊόντων.

Η επιλογή του Σχεδίου θα πρέπει να γίνεται και με διαχρονικά κριτήρια. ‘Ετσι ο παραγωγός-προμηθευτής με καλή ιστορία ποιότητας προϊόντος θα πρέπει να υπόκειται σε κάπως ελλαστικό Σχέδιο δειγματοληψίας. Εάν, σταδιακά, η ποιότητα του παραγωγού πέφτει τότε το Σχέδιο θα γίνεται πιο αυστηρό προς ενθάρρυνση του παραγωγού να κρατά την ποιότητά του σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Τέλος, ένα Δειγματοληπτικό Σχέδιο θα πρέπει να είναι  οικονομικό, ελαχιστοποιώντας το μέγεθος της επιθεώρησης που απαιτείται για την εξασφάλιση κάποιου ή κάποιων από τα κριτήρια βελτιστοποίησης.

‘Ενα Δειγματοληπτικό Σχέδιο ορίζεται πλήρως με την επιλογή δύο ( 2 ) στοιχείων:

α) του μεγέθους του δείγματος που θα μετρηθεί ( Ν )

  και

β) του ανώτερου αποδεκτού ορίου σκάρτων ( C )

Η χαρακτηριστική καμπύλη του Σχεδίου δείχνει τη διακριτική ικανότητά του, δηλαδή την πιθανότητα αποδοχής μίας παρτίδας για διαφορετικά επίπεδα εισερχόμενης ποιότητας, τα οποία προσδιορίζονται από το ποσοστό σκάρτων της παρτίδας. ‘Ετσι, βρίσκεται η πιθανότητα να γίνει αποδεκτή η παρτίδα εισερχόμενης ποιότητας P ( επί τοις εκατό σκάρτα ), όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ3

Διάγραμμα 2 : Χαρακτηριστική καμπύλη Δειγματοληπτικού Σχεδίου

Στην περίπτωση μας εφαρμόσθηκε ο Ποιοτικός ‘Ελεγχος Παραδοχής και συγκεκριμένα στην παραλαβή των ελασμάτων λαμαρίνας. Η επιθεώρηση εδώ έγινε σε επίπεδο 100 % (πλήρης επιθεώρηση). Επομένως εδώ το Ν ήταν ίσο με τον αριθμό ελασμάτων λαμαρίνας που παρελάμβανε η επιχείρηση, δηλ 24 ελάσματα λαμαρίνας. Το ανώτερο αποδεκτό όριο σκάρτων ( C ) καθορίστηκε στα έξι ( 6 ) ρολά και το Σχέδιο είχε Απλή μορφή.

‘Ετσι το Απλό Δειγματοληπτικό Σχέδιο το οποίο εφαρμόστηκε έχει τα στοιχεία Ν = 24 και C = 6 ενώ η χαρακτηριστική καμπύλη του έχει τη μορφή που φαίνεται στο Διάγραμμα 3.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ4

Διάγραμμα 3 : Χαρακτηριστική καμπύλη του Δειγματοληπτικού Σχεδίου

Αυτό σημαίνει πως κατά τη δειγματοληψία η πιθανότητα αποδοχής παρτίδας με λιγότερα από έξι ( 6 ) ελαττωματικά ελάσματα είναι ίση με τη μονάδα, δηλαδή 100 % πιθανότητα να γίνει αποδεκτή η παρτίδα. Μόλις τα ελαττωματικά ελάσματα γίνουν 6 τότε αυτομάτως η πιθανότητα αποδοχής πέφτει στο 0, δηλαδή η παρτίδα δεν έχει καμία πιθανότητα να γίνει αποδεκτή και απορρίπτεται, μόλις παρουσιαστεί το έβδομο ελαττωματικό έλασμα.

Υπενθυμίζεται πως ελαττωματικά θεωρούνται τα ελάσματα με 5 % μικρότερο βάρος από το συμφωνημένο, μεταξύ της επιχείρησης και του παραγωγού-προμηθευτή.

Το Διάγραμμα 4 παρουσιάζει σχηματικά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη δειγματοληψία και την εφαρμογή του Απλού Δειγματοληπτικού Σχεδίου Ν = 24 και C = 6.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ5

Διάγραμμα 4 :Διαδικασία Απλού Σχεδίου Ελέγχου Ποιότητας Παραδοχής με διαλογή ποσοστού σκάρτων

Write a Comment