Σύστημα Οπτικής Πληροφόρησης Παραγωγικής Διαδικασίας – ΚΑΝΒΑΝ

Σε προηγούμενο άρθρο, είχαμε περιγράψει τις γενικές αρχές του Συστήματος ΚΑΝΒΑΝ και τη λειτουργία του, με τη χρήση Μονής Κάρτας (SINGLE CARD KANBAN).

Στην περίπτωση του Μονού ΚΑΝΒΑΝ, ο χειριστής ενός μηχανήματος παραγωγής χρειάζεται μία εντολή παραγωγής και το υλικό-τεμάχιο που απαιτείται να επεξεργαστεί το μηχάνημα. Απλά, στέλνει την δική του κάρτα ΚΑΝΒΑΝ στο προηγούμενο στάδιο παραγωγής. Η κάρτα αυτή αποτελεί το σήμα έναρξης της παραγωγής στο προηγούμενο στάδιο, ώστε να ετοιμαστεί η κατάλληλη ποσότητα υλικού ή το κατάλληλο τεμάχιο που χρειάζεται ο αρχικός χειριστής για να ξεκινήσει τη δική του εργασία.

Η σχηματική παρουσίαση της λειτουργίας του ΚΑΝΒΑΝ Μονής Κάρτας παρουσιάζεται στο ακόλουθο Διάγραμμα.

Το ΚΑΝΒΑΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (DOUBLE CARD KANBAN) εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η διατήρηση και διαχείριση Αποθέματος Διαδικασίας (WIP), δηλαδή υλικά και ημιέτοιμα προϊόντα, τα οποία βρίσκονται εντός της παραγωγικής διαδικασίας αλλά δεν είναι έτοιμα προς πώληση. Τέτοιες περιπτώσεις συναντάμε σε παραγωγές μεγάλου μεγέθους, ρυθμού και πολυπλοκότητας (συσκευές, υποσυστήματα μηχανών, αεροσκαφών, αυτοκινήτων κ.λ.π) .

Στις διαδικασίες αυτές, είναι απαραίτητο να έχουμε κάποια Όρια Αποθέματος Εισροής (Inbound Stock Point) και Αποθέματος Εκροής (Outbound Stock Point). Κάθε Σταθμός Εργασίας της παραγωγής, διαθέτει Τμήμα Εισροής, όπου εισέρχονται τα υλικά/ημιέτοιμα προϊόντα που θα επεξεργαστεί ο Σ.Ε. και το Τμήμα Εκροής, από όπου φεύγουν τα υλικά/ημιέτοιμα προϊόντα που παρήγαγε , προς τον επόμενο Σ.Ε.

Στο σύστημα ΚΑΝΒΑΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΡΤΑΣ, χρησιμοποιούνται 2 Κάρτες:

  1. Η Κάρτα Μετακίνησης, που δίνει εντολή να μετακινηθούν κάποια υλικά/ημιέτοιμα
  2. Η Κάρτα Παραγωγής, που δίνει εντολή έναρξης παραγωγής υλικών/ημιετοίμων

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Όταν ξεκινά η παραγωγική διαδικασία του Σ.Ε. 2 , η Κάρτα Μετακίνησης αφαιρείται από το Κιβώτιο Μεταφοράς, που έφερε τα υλικά/ημιέτοιμα στον Σ.Ε. 2. και τοποθετείται στο Τμήμα Εκροής του προηγούμενου Σ.Ε. 1. και σε ένα γεμάτο Κιβώτιο Μεταφοράς, δίνοντας την εντολή να μετακινηθεί το Κιβώτιο αυτό στο  Τμήμα Εισροής του Σ.Ε. 2. (Κίνηση 1-2-3 στο Διάγραμμα).

Η Κάρτα Παραγωγής τοποθετείται σε κάθε Κιβώτιο Μεταφοράς (Κ.Μ) που βρίσκεται στο Τμήμα Εκροής κάθε Σ.Ε., στο παράδειγμά μας σε κάθε Κ.Μ. του Σ.Ε. 1. Όταν ένα Κ.Μ. μετακινηθεί προς το Σ.Ε.2 , κατόπιν της εντολής της Κάρτας Μετακίνησης, η  Κάρτα Παραγωγής του Κ.Μ. αποκολλάται και τοποθετείται σε Κουτί Εντολών που απευθύνεται σε προηγούμενους Σ.Ε. και δίνει την εντολή να στείλουν τα δικά τους υλικά/ημιέτοιμα.  Όταν ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία του Σ.Ε. 1. , τότε η Κάρτα Παραγωγής τοποθετείται στο γεμάτο υλικά/ημιέτοιμα Κ.Μ. και αυτό, στη συνέχεια τοποθετείται στο Τμήμα Εκροής περιμένοντας την εντολή μετακίνησής του στο Σ.Ε.2 . (Κίνηση A-B-C)

Χαρακτηριστικά Δείγματα

Κάρτα Παραγωγής

Κάρτα Μετακίνησης

Παρατηρούμε ότι στην Κάρτα Μετακίνησης περιγράφεται το αντικείμενο και οι ποσότητες που απαιτούνται (αριστερό μέρος) και δεξιά, καταγράφεται ο Σ.Ε, και το Τμήμα Εκροής από το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει το Κ.Μ με το επεξεργασμένο αντικείμενο και σε ποιον Σ.Ε θα πρέπει να καταλήξει.

Η μέθοδος ΚΑΝΒΑΝ αποτελεί ένα απλό και κατανοητό εργαλείο προγραμματισμού της παραγωγής, συμβάλλοντας πολύ στη μείωση των νεκρών χρόνων και των καθυστερήσεων στην παραγωγική διαδικασία, κάτι που μεταφράζεται σε μείωση κόστους και αύξηση της ευελιξίας της επιχείρησης σε θέματα περιθωρίου κερδοφορίας.

 

Write a Comment