ΚΑΝΒΑΝ – Προγραμματισμός Παραγωγής με Οπτικά Μέσα

favicon

Η Ιαπωνική εταιρεία TOYOTA, εισήγαγε από τις αρχές του 20ου αιώνα, μία φιλοσοφία παραγωγής, η οποία προέτρεπε τα στελέχη της να :

«Παράγουν προϊόντα με παγκοσμίου κλάσεως ποιότητα, καλύπτοντας τις απαιτήσεις των πελατών και παράλληλα να καταστήσουν την εταιρεία ένα μοντέλο Κοινωνικής Ευθύνης, μέσα στα πλαίσια της Βιομηχανικής πρακτικής, αλλά και προς όφελος της κοινωνίας».

Το περίφημο TOYOTA PRODUCTION SYSTEM (TPS), αποτελείται από δύο (2) πυλώνες:

  1. Just In Time
  2. Αυτοματοποίηση (JIDOKA)

Οι πυλώνες αυτοί στηρίζονται στην Ομαλή Παραγωγική Διαδικασία, σε όλο το φάσμα της Εταιρείας.

Στόχος του TPS είναι η επιτυχία της Κορυφαίας Ποιότητας, με το Ελάχιστο Δυνατό Κόστος, μέσα από την Συνεχή Εξάλειψη της Εργασίας-Άνευ-Προστιθέμενης-Αξίας (NonValueAdded Work).

ar

Ο οπτικός προγραμματισμός της παραγωγής ΚΑΝΒΑΝ, αποτελεί κομμάτι του 1ου Πυλώνα (Just In Time) και στην ουσία είναι ένα Σύστημα Οπτικής Πληροφορίας (ΣΟΠ) που εφευρέθηκε για να εξασφαλίζει τον ρυθμό και την πειθαρχία του JIT.

Το KANBAN είναι ένα σήμα που δίνει την εντολή να ξεκινήσει η παραγωγή, σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας.

Το KANBAN διαθέτει τέσσερα (4) Στοιχεία:

  1. Ένα σήμα για να παραχθεί ένα προϊόν
  2. Καθορίζει ένα μέγιστο όριο στην Ποσότητα της παραγωγής
  3. Είναι οπτικό, συνεπώς ο καθένας μπορεί να το δει
  4. Το όριο της Ποσότητας παραγωγής μπορεί να μειωθεί

 

Πώς δουλεύει ένα ΚΑΝΒΑΝ – ΣΟΠ ?

Στην περίπτωση του Μονού ΚΑΝΒΑΝ, ο χειριστής ενός μηχανήματος παραγωγής χρειάζεται μία εντολή παραγωγής και το υλικό-τεμάχιο που απαιτείται να επεξεργαστεί το μηχάνημα. Απλά, στέλνει τη δική του κάρτα ΚΑΝΒΑΝ στο προηγούμενο στάδιο παραγωγής. Η κάρτα αυτή αποτελεί το σήμα έναρξης της παραγωγής στο προηγούμενο στάδιο, ώστε να ετοιμαστεί η κατάλληλη ποσότητα υλικού ή το κατάλληλο τεμάχιο που χρειάζεται ο αρχικός χειριστής για να ξεκινήσει τη δική του εργασία.

 

Πως υπολογίζεται το μέγεθος μίας Κάρτας ΚΑΝΒΑΝ ?

Όταν λέμε «Μέγεθος» της Κάρτας ΚΑΝΒΑΝ, εννοούμε το μέγεθος της παρτίδας που θα πρέπει να παραχθεί σύμφωνα με την εντολή της Κάρτας ΚΑΝΒΑΝ.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΝΒΑΝ =     ( ΗΖ   Χ       Χ.Α    Χ       Μ.Α.Η.Ζ. )   / Μ.Δ

όπου

ΗΖ = Ημερήσια Ζήτηση

Μ.Α.Η.Ζ. = Μέση Απόκλιση Η.Ζ.

Χ.Α. = Χρόνος Αναπλήρωσης (συνολικός χρόνος από την εντολή παραγγελίας υλικών έως και την παραγωγή του προϊόντος)

Μ.Δ. = Μέγεθος Δοχείου (με το οποίο γίνεται η μεταφορά των προϊόντων εντός της παραγωγικής διαδικασίας)

Ο ακόλουθος Πίνακας δίνει τα αποτελέσματα για παραγωγική διαδικασία που αφορά έξι (6) διαφορετικά προϊόντα.

ar1

Ερμηνεία: Για το προϊόν Β, με ΗΖ 900 τεμάχια, θα εκδίδεται μία κάρτα εντολής παραγωγής ΚΑΝΒΑΝ κάθε φορά που το επίπεδο αποθέματος του προϊόντος Β φθάσει στο ύψος των 2.100 τεμαχίων και θα εκδίδονται 22 κάρτες συνολικά.

Η χρήση του οπτικού συστήματος ΚΑΝΒΑΝ, για έκδοση εντολή παραγωγής, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μείωσης του επιπέδου Αποθέματος σε μία επιχείρηση. Μειώνονται έτσι, τα κόστη που αφορούν τη διατήρησης υπερβάλλοντος Αποθέματος (κόστος διατήρησης, κόστος δέσμευσης κεφαλαίου για υπερβάλλον Απόθεμα, μεγάλο μέγεθος και υπερβάλλον προσωπικό Αποθήκης κ.λ.π).

Η κάρτα ΚΑΝΒΑΝ, αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο για την Ελληνική επιχείρηση, ώστε να αλλάξει περιβάλλον και από το JUST IN CASE να μεταφερθεί στο JUST IN TIME…!!!

Write a Comment