ΕΣΠΑ 2014 – 2020: Ψηφιακό Βήμα!

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

 1. Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31/12/2017 να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Διευκρινίζεται ότι ως τελευταία διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης , για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (2018 – φορολογικό έτος 2017) και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις.
 2. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 3. Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ψηφιακής κατάταξης της πρόσκλησης να οδηγηθούν κατ’ ελάχιστον σε μετάβαση σε μία ανώτερη βαθμίδα. Από αυτή την προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα.
 4. Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής.
 5. Το επενδυτικό σχέδιο που θα υποβάλουν να αφορά σε ΚΑΔ που είναι επιλέξιμος.
 6. Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία. Ως έτος ενάρξεως υπολογισμών λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (2018 – φορολογικό έτος 2017) και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις.
 7. Να μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 8. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει τα τελευταία 3 έτη να μην υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας ενίσχυσης (ή τα 100.000€ για τον τομέα των οδικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων)
 9. Να μην τους έχει ανακληθεί προηγούμενη ενίσχυση ΕΣΠΑ (digi retail, digi lodge, digi-content)

Χρηματοδοτικό σχήμα – Προϋπολογισμός Έργων:

Ο προϋπολογισμός ανά έργο είναι μεταξύ 5.000€ έως 50.000€ με 50% χρηματοδότηση.

 • Επιλέξιμες Δαπάνες:
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1. Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
2. Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
3. Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
4. Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
5 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 1 εξοπλισμός μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
2. Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version) 10% και έως 2.500€
3. Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.) 20% και έως 4000€
4. Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ,
5. Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
6. Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)  
7. Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
8. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης 70%
9. Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 2 λογισμικό μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο
3. Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads) 5%
4. Παρουσία στα Social media Έως 1.000€
5 Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης 5%
6. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
7. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας 10%
8. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων 10%
9. Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου 5% και έως 2.500€

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας 3 μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Η κατηγορία 3 δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη.

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4:

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ)

40% και μέχρι 20.000€ ως ακολούθως:

12.000 ανά ΕΜΕ

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

 Η κατηγορία 4 δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη

 • Χρονοδιάγραμμα υποβολών: Από τις 11 Ιουνίου 2018 – 17 Σεπτεμβρίου 2018
 • Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 • Ημερομηνία Επιλεξιμότητας δαπανών: ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.

Write a Comment