Επενδυτικό Ενδιαφέρον & Τρόποι Προσέλκυσης Επενδυτών

Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η οικονομική συγκυρία της χώρας, η οποία επηρεάζει τον κύκλο εργασιών μιας επιχείρησης, την κερδοφορία της, καθώς αποτελεί και εμπόδιο στην μελλοντική της ανάπτυξη.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ενώ υφίστανται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης μιας επιχείρησης αυτές εξανεμίζονται, λόγο της έλλειψης επενδυτικών κεφαλαίων, η προσέλκυση των οποίων δεν είναι ούτε εύκολη, αλλά ούτε και γρήγορη διαδικασία.

Καταρχήν ένας επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι η συγκέντρωση χρημάτων για την υλοποίηση των επενδυτικών του πλάνων θα οδηγήσει την επιχείρησης στο επόμενο επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει τι ενδιαφέρει τον επενδυτή; Ο τελευταίος θέλει να γνωρίζει 5 απλά και βασικά στοιχεία:

  • Πόσα χρήματα θα επενδύσει και με ποιο ποσοστό θα εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης;
  • Τι ρίσκο έχει η επένδυση;
  • Ποια θα είναι η περίοδος επανείσπραξης του κεφαλαίου του;
  • Ποιο θα είναι το ποσοστό απόδοσης ανά έτος των κεφαλαίων που θα επενδύσει;
  • Η επένδυση του θα επιφέρει υπεραξία;

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στο σημερινό μας άρθρο οι BizExperts προτείνουμε κάποια απλά βήματα προκειμένου μια επιχείρηση να γίνει ελκυστική σε ‘ξένα’ επενδυτικά κεφάλαια:

Είναι βασικό για έναν επιχειρηματία να περιβάλλεται και να συμβουλεύεται από ειδικούς, τους Expert,για κάθε είδους υπηρεσίας (Οικονομολόγο, Λογιστή, Νομικό, Μηχανολόγο Μηχανικό, Marketer). Το δεδομένο είναι ότι ένας επιχειρηματίας δεν έχει άπειρες γνώσεις και οι Expert μπορούν να τον βοηθήσουν να μη βρει το δέντρο και χάσει το δάσος. Η συνεργασία με ειδικούς του είδους μπορεί να έχει κόστος, αλλά πάντα δημιουργεί υπεραξία για μια επιχείρηση. (Σχετικό άρθρο.  Πως να Επιλέξετε τους Knowledge Συνεργάτες. (https://bizexperts.eu/πως-να-επιλέξετε-knowledge-συνεργάτες/ )

Σημαντικό στοιχείο είναι η ύπαρξη σαφούς Στρατηγικής, τόσο βραχυπρόθεσμης, όσο και μακροπρόθεσμης, η οποία καθορίζει το σημείο στο οποίο βρίσκεται μια επιχείρηση και το σημείο στο οποίο θέλει να φτάσει. Η έλλειψη Στρατηγικών ή η αναζήτηση τους εν καιρό οικονομικών κρίσεων κάνει την επιχείρηση ευάλωτη και αφήνει τη βιωσιμότητά της, στην τύχη.

Ένας επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι άριστος γνώστης των προβλημάτων της επιχείρησης του, να έχει αναζητήσει τις λύσεις, να τις έχει αξιολογήσει και να έχει αποφασίσει ποιες θα ακολουθήσει. Το γεγονός αυτό αντανακλά την οργάνωση της επιχείρησης και την ετοιμότητα της στη διαχείριση οποιονδήποτε κρίσεων. Ένας επενδυτής θα ενδιαφερθεί να μάθει για το είδος των προβλημάτων, τις αιτίες που δημιουργούνται, τον τρόπο που προσεγγίζονται και λύνονται (Σχετικό Άρθρο. Η Μέθοδος των 5 γιατί https://bizexperts.eu/η-μέθοδος-των-5-γιατι/ )

Η Διοίκηση μιας επιχείρησης θα πρέπει να γνωρίζει ποιοι είναι οι ανταγωνιστές της. Να έχει μελετήσει τη στρατηγική τους, να έχει αναλύσει τον ισολογισμό τους, να έχει εντοπίσει τα τρωτά τους σημεία, να έχει προσαρμόσει τη δική της στρατηγική, ώστε να θεωρείται καλύτερη. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος (όταν ο ένας κερδίζει ο άλλος χάνει), αλλά η γνώση και μελέτη του ανταγωνισμού αυξάνει τις πιθανότητες μεγέθυνσης των μεριδίων της αγοράς.

Ένας επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τους αριθμούς της επιχείρησης του. Η  παρακολούθηση μόνο των πωλήσεων ή μόνο των εξόδων δεν αρκεί. Ένα επενδυτικό Fund δεν θα ενδιαφερθεί μόνο για αυτά. Υπάρχουν δείκτες δραστηριότητας, αποδοτικότητας, παραγωγικότητας των οποίων η μηνιαία παρακολούθηση τους δημιουργεί ιστορικά στοιχεία, ενώ η διαχρονική μελέτη τους διευρύνει τους ορίζοντες της επιχείρησης. (Σχετικό Άρθρο, Η Σημασία Παρακολούθησης και Ερμηνείας των Αριθμών.(https://bizexperts.eu/η-σημασια-παρακολουθησησ-και-ερμηνει/)

Η ύπαρξη Marketing Plan κρίνεται απαραίτητη για κάθε επιχείρηση. Οι ενέργειες που περιγράφονται θα πρέπει να είναι σαφείς, να έχουν χρονοδιάγραμμα και προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Ένας επενδυτής θα ενδιαφερθεί να μάθει για τον τρόπο που γίνεται γνωστό το προϊόν, αν η τιμή του κρίνεται ακριβή η φθηνή, τον τόπο που εξυπηρετείται ο πελάτης, την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας κ.α..

Η γνώση του μεγέθους της αγοράς και η ενημέρωση για τις εξελίξεις του κλάδου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που αποδεικνύει  ότι η επιχείρηση ή ο επιχειρηματίας είναι κοντά στις εξελίξεις και οποιεσδήποτε στρεβλώσεις  δημιουργηθούν στον κλάδο ή στο καταναλωτικό κοινό η επιχείρηση θα λάβει γνώση έγκαιρα.

Η ύπαρξη του Βιογραφικού Σημειώματος του επιχειρηματία ή των μετόχων ή των στελεχών της Διοίκησης θεωρείται απαραίτητη. Ένας επενδυτής θέλει να γνωρίζει με ποιόν διαπραγματεύεται, το επίπεδο των γνώσεων του, το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο, τη Σταδιοδρομία του. Σε περίπτωση συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις και συνεργατών της επιχείρησης, στα θετικά καταγράφεται η ύπαρξη και των δικών τους βιογραφικών.

Αφήσαμε για το τέλος τη συγγραφή και ανατροφοδότησης του Επιχειρηματικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Επιχείρησης, το οποίο αποδεικνύει όλα τα παραπάνω. Κοινώς πρόκειται για το ονομαζόμενο Master Plan (Business Plan & Marketing Plan). Η συγγραφή του από Expert θεωρείται κρίσιμο σημείο. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ` ελάχιστο, το προφίλ της εταιρίας, στοιχεία της αγοράς, ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, ανάλυση των δεδομένων της υφιστάμενης πραγματικότητας, το επενδυτικό πλάνο και το κόστος των επενδύσεων, τα προβλεπόμενα οικονομικά μεγέθη μετά την υλοποίηση της επένδυσης, η Καθαρά Παρούσα Αξία της επένδυσης, ο χρόνος επανείσπραξης του κεφαλαίου για τον επενδυτή, το υφιστάμενο και προβλεπόμενο Marketing Plan, η εκτιμώμενη αξία της επιχείρησης μετά την επένδυση.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες που παρουσιάσαμε, οι BizExpertsτις κρίνουμε απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης άσχετα με την πρόθεση προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων. Η εφαρμογή τους θα δημιουργήσει υπεραξίες που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα από τους εν δυνάμει μελλοντικούς επενδυτές.

Write a Comment