Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών ή Κόκκινα Δάνεια, Αναδιάρθρωση Οφειλών και η Ευκαιρία Επανεκίνησης των Επιχειρήσεων

Μια νέα ευκαιρία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε αποτελούν οφειλές από άλλες αιτίες, δίνει ο Νόμος 4469/2017 που δημοσιεύτηκε στις 3 Μάιου 2017 και θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 3 Αυγούστου.

Ο Νόμος αυτός δίνει την δυνατότητα ρύθμισης οφειλών όχι μόνο προς τους χρηματοδοτικούς φορείς αλλά και οφειλών συνδεδεμένων με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναλυτικότερα :

Προϋποθέσεις ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό

 • Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών (ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου 2016) ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.
 • Για να υπαχθεί κάποιος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, οι συνολικές του οφειλές θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ.
 • Θα πρέπει επίσης η υπαγόμενη επιχείρηση σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης είχε:
  • α) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή
  • β) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από τις 3 Αυγούστου, καθώς ο νόμος, όπως ορίζεται, θα τεθεί σε εφαρμογή τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2018.

Εξαιρέσεις από την υπαγωγή στο νόμο

Στη διαδικασία δεν μπορούν να υπαχθούν:

 • πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα και πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων ιδρυμάτων και παρόχων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
 • Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, και οι διαχειριστές αυτών,
 • ασφαλιστικές εταιρείες,
 • φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4307/2014 (αναφορικά με την έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων) ή του Πτωχευτικού Κώδικα, ή έχουν υπαχθεί στις ως άνω διαδικασίες, ή έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης/εκκαθάρισης, ή έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα προβλεπόμενα στον νόμο αδικήματα (π.χ. φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, κ.λπ.).
 • οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 του ΚΕΔΕ πιστωτές της επιχείρησης, των οποίων οι απαιτήσεις δεν υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο ποσά ή/και ποσοστά (μικροί πιστωτές).
 • Τέλος εξαιρούνται από την διαδικασία και οι επιχειρήσεις στις οποίες οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση

Πώς θα γίνει η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό

 1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (keyd.gov.gr).
 2. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τον νόμο στοιχεία και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να κατατεθεί είναι η έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη.
 3. Μετά την υποβολή της αίτησης ορίζεται συντονιστής, από το μητρώο Συντονιστών που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., ο οποίος προβαίνει σε έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιεί εντός δύο ημερών απόσπασμα της αιτήσεως και πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία σε όλους τους αναφερόμενους στην αίτηση πιστωτές.
 4. Εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης, οι πιστωτές πρέπει να ορίσουν εκπρόσωπο για συμμετοχή στη διαπραγμάτευση υποβάλλοντας ταυτόχρονα δήλωση εμπιστευτικότητας και βεβαίωση του συνόλου της οφειλής και απαντούν στο συντονιστή για την πρόθεση συμμετοχής τους στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
 5. Οι συμμετέχοντες πιστωτές πρέπει να είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του 50% του συνόλου των απαιτήσεων για να θεωρηθεί ότι υφίσταται απαρτία, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης και κοινοποιείται το πλήρες περιεχόμενο της αιτήσεως στους εκπροσώπους των πιστωτών.
 6. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών υπογράφεται, με επιμέλεια του συντονιστή, σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών που έχουν παράσχει την συναίνεσή τους. Στην αντίθετη περίπτωση κι όταν μετά το πέρας των ψηφοφοριών δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας.
 7. Ο συντονιστής μπορεί να συντάξει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας και νωρίτερα σε ορισμένες περιπτώσεις όπως πχ ο οφειλέτης δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα ελλείποντα δικαιολογητικά, δεν υπάρχει απαρτία πιστωτών, κτλ.
 8. Για τους οφειλές με χρέη μεταξύ 20.00 έως και 50.000 ευρώ προβλέπεται να ακολουθηθεί συνοπτική διαδικασία με τυποποιημένες λύσεις.

Τι προβλέπεται για τις οφειλές

Εάν από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των χρεών μιας επιχείρησης, οι πιστωτές δεν έρχονται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τότε προαφαιρούνται:

α)το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,

β)ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι πιστωτές και ο οφειλέτης μπορούν να διαμορφώσουν ελεύθερα το περιεχόμενο της σύμβασης οφειλών, τηρουμένων των όρων που αναφέρονται στο Άρθρο 9 – Υποχρεωτικοί κανόνες σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και με την επιφύλαξη του Άρθρου 15 –Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (που ορίζονται ειδικότεροι υποχρεωτικοί κανόνες για την ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης).

Write a Comment