Η ποιότητα, κινητήριος μοχλός ανάπτυξης ενός επαγγελματία, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη δραστηριοποίησή του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών του και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του. Ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε επαγγελματίας μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοσή του και τον τρόπο λειτουργίας του.

Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Ολικής Ποιότητας είναι μεταξύ άλλων:

    • Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών

    • Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

    • Η βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης και η διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου

    • Η βελτίωση της εικόνας του επαγγελματία

    • Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων

    • Η ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, η αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού και η μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών

Οι BizExperts παρέχουν πλήρη υποστήριξη, στον επιχειρηματία, για την εγκατάσταση και παρακολούθηση της εφαρμογής συστημάτων ποιότητας  με βάση διεθνή πρότυπα (ISO 9000, ISO 14000, ISO 17025, CE, ISO 22000-HACCP κλπ.). Για την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας στην επιχείρηση ακολουθούνται τα εξής βήματα :

Μελέτη επιχείρησης – αποτύπωση διαδικασιών λειτουργίας.

Ανάλυση κριτηρίων & απαιτήσεων προτύπου.

Σύγκριση διαδικασιών με τις απαιτήσεις.

Καθορισμός, κατά περίπτωση, και εαν απαιτείται, πρόσθετων διαδικασιών.

Δημιουργία εγχειριδίου συστήματος ποιότητας.

Σύνταξη οδηγιών διαδικασιών.

Σύνταξη οδηγιών εργασίας ανάλογα με την πολυπλοκότητα των διαδικασιών.

Eφαρμογή του συστήματος στην επιχείρηση.